Algemene huurvoorwaarden

Elke aanvaarding van een offerte of aanvaarding van een bestelbon houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene huurvoorwaarden in, met uitsluiting van elk ander document dat door de klant (hierna de ‘huurder’ genoemd) wordt uitgegeven, zelfs indien Be Lounge (hierna de ‘verhuurder’ genoemd) hiervan op de hoogte is gebracht.

Artikel 1 – Bestelling

De klant moet zijn bestelling schriftelijk plaatsen, met vermelding van de te huren hoeveelheden meubilair, de periode en plaats van huur en de facturatiegegevens. De bestelling wordt pas definitief na ondertekening van de offerte en elke bestelling moet gepaard gaan met een voorschot van 50% van het bedrag inclusief btw. Er kan een waarborgcheque worden gevraagd. De cheque wordt pas aan de huurder teruggegeven na volledige betaling van de factuur en bij gebrek aan betwisting. De in de offertes voorgestelde beschikbare hoeveelheden blijven beschikbaarheden op het tijdstip waarop de offerte door Be Lounge wordt verzonden. Wegens beperkingen die verband houden met de beschikbaarheid van voorraden en met uitvoeringstermijnen van de dienst is het mogelijk dat Be Lounge in plaats van het bestelde meubilair of de bestelde tent een product van vergelijkbare kwaliteit moet leveren. De klant wordt geacht dit vervangende product te aanvaarden na ontvangst van de orderbevestiging.

Artikel 2 – Tarieven

Alle door Be Lounge aangegeven prijzen zijn in euro, exclusief taksen, zonder korting, exclusief transport- en personeelskosten. Het tarief van de transportkosten kan regelmatig variëren naargelang van de evolutie van de brandstofprijs, van het voertuig, de afstand en de m³. De personeelskosten worden berekend op basis van het aantal personen en de tijd die nodig is voor installatie en terugname.

Artikel 3 – Levering – Huur – Terugname

De klant verbindt zich ertoe Be Lounge te voorzien van een gemakkelijk bereikbare locatie voor levering en eventuele problemen vooraf te melden. De ruimten die bestemd zijn voor de montage of opslag van het gehuurde materiaal, evenals de toegang tot die ruimten, moeten vrij zijn van voorwerpen. Het gehuurde materiaal wordt altijd geplaatst en opgehaald door het personeel van Be Lounge. De levering is ten vroegste 3 dagen vóór het evenement gepland en de ophaling ten laatste 2 dagen na het evenement. Be Lounge behoudt zich om planningsredenen het recht voor de dag en het tijdstip van plaatsing of terugname van het materiaal te wijzigen tot 24 uur voor de geplande leverings- of terugnamedatum. De huurder moet aanwezig zijn bij de levering en terugname van het materiaal om de inventaris van het gehuurde materiaal (leveringsbon en terugnamebon) te kunnen controleren en ondertekenen.
Bij gebrek aan handtekening wordt geen betwisting aanvaard en is alleen de inventaris van Be Lounge rechtsgeldig. De huurder moet ook de exacte locatie van de montage of de afgifte van de levering aangeven. Tenten of structuren die aan de grond zijn bevestigd mogen alleen worden verplaatst of aangepast met de toestemming van Be Lounge en de aanvaarding van een bijkomende kost door de huurder. De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde elementen totdat deze worden teruggenomen. De in goede staat gehuurde meubelen moeten worden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming en de huurder verbindt zich ertoe niets te doen of toe te staan dat schade kan toebrengen aan het meubilair. In geval van verlies of diefstal wordt alleen de huurder aansprakelijk gesteld. Er wordt geen vergoeding betaald aan de huurder in geval van slecht functioneren van het gehuurde materiaal. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal in dezelfde staat terug te geven als de staat die op het ogenblik van de levering werd vastgesteld. Hij moet zorgen voor het onderhoud van het gehuurde materiaal en het beschermen tegen beschadiging, vandalisme, overbelasting, slecht weer, regen, wind, sneeuw, vorst, enz. Bij de terugname mogen de meubels niet onherstelbaar bevlekt, beschadigd, gescheurd zijn en mag de verf niet beschadigd zijn.
Stickers met sterke hechting, inscripties en insnijdingen op onze materialen zijn bijvoorbeeld verboden. Ook is het verboden om het gehuurde materiaal te graveren, te etiketteren of te nieten. Beschadigd of niet teruggegeven materiaal wordt aan de klant gefactureerd tegen de nieuwwaarde van het vervangmateriaal. Be Lounge behoudt zich het recht voor het materiaal een tweede maal te beoordelen nadat het in de opslagplaatsen is aangekomen. Indien de schade onomkeerbaar blijkt te zijn, is de klant volledig verantwoordelijk voor de restauratie van het meubilair. Indien de klant zich tegen een dergelijk risico wil beschermen, wordt het afsluiten van een verzekeringscontract sterk aanbevolen.

Artikel 4 – Overmacht

Be Lounge verbindt zich ertoe de in de bestelling vermelde diensten te verlenen, behalve in geval van overmacht of om een andere reden buiten haar wil (staking, slecht weer, overstroming, ongeval, officieel verbod, stroomstoring, enz.). In dergelijke omstandigheden kan Be Lounge niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-levering.

Artikel 5 – Annulering

Elke, zelfs gedeeltelijke, annulering van een bestelling door de klant, blijft ten laste van de klant ten belope van het gestorte voorschot.

Artikel 6 – Betaling

Modaliteiten:

De factuur wordt opgemaakt en verzonden na afloop van de huur, na de terugname en controle van het gehuurde materiaal. De factuur is betaalbaar op de vervaldag per cheque of overschrijving, zonder korting voor vervroegde betaling.

Laattijdige betaling of niet-betaling

Het niet betalen van een factuur op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot:

– De opschorting van alle lopende orders;
– De onmiddellijke eisbaarheid van alle vervallen of te vervallen bedragen die aan Be Lounge verschuldigd zijn;
– De toepassing van boetes voor laattijdige betaling van een bedrag dat ten minste gelijk is aan 3 maal de wettelijke rentevoet;
– De toepassing van een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten van 40 euro.
In het geval dat Be Lounge door het niet betalen van de schuldenaar verplicht is om de invordering van de verschuldigde bedragen toe te vertrouwen aan de incassodienst of om een gerechtelijke procedure te starten, worden de verschuldigde bedragen van rechtswege verhoogd met alle bijkomende kosten.

Dans le cas où la carence du débiteur obligerait Be Lounge à confier la récupération des sommes dues au service recouvrement ou à mettre en œuvre une procédure judiciaire, les sommes dues seraient majorées de plein droit de tous les frais supplémentaires.

Artikel 7 – Verzekeringen

De huurder verbindt zich ertoe om tijdens het evenement de nodige verzekeringen af te sluiten. De burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is ten laste van de klant gedurende de gehele periode van het evenement. Be Lounge kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of fysieke schade van welke aard dan ook.

Artikel 8 – Geschil

Op de door Be Lounge gesloten contracten is het Franse recht van toepassing. In geval van moeilijkheden bij de interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, zelfs bij oproeping in vrijwaring of bij pluraliteit van verweerders, is enkel de Rechtbank van Koophandel van Salon-de-Provence bevoegd.

Artikel 9 – Specifieke huurvoorwaarden

Meubilair en structuren

In het geval van huur een tent of oranjeriestructuur geeft de klant toestemming aan het personeel van Be Lounge om stalen paaltjes in de grond te planten, waarvan de grootte kan variëren van 50 tot 80 cm. Indien hij dit niet wenst, moet de klant Be Lounge minstens 14 dagen voor het evenement op de hoogte brengen zodat Be Lounge tegen meerprijs voor betonballast kan zorgen. In het geval dat paaltjes worden geplant, verbindt de klant zich ertoe de plaatsen aan te geven waar geboord kan worden om schade aan eventuele ondergrondse installaties (besproeiing, gas, leidingen, enz.) te vermijden.
In geval van schade en bij gebrek aan nauwkeurige aanwijzingen van de klant kan Be Lounge niet aansprakelijk worden gesteld. De huurder moet de veiligheidsregels in acht nemen, en in het bijzonder met betrekking tot tenten en oranjeriestructuren, door het gebruik ervan alleen toe te staan als de weersomstandigheden dit toelaten. De klant verbindt zich ertoe zich te houden aan de regel dat een evacuatie van het publiek moet plaatsvinden wanneer de windsnelheid 100 km/u of meer bedraagt of wanneer er 4 cm of meer sneeuw valt. De klant verbindt zich ertoe de montage van de tent niet te wijzigen. Hij mag de palen in geen geval verplaatsen.
Indien dat zou gebeuren, vrijwaart Be Lounge zich van elke aansprakelijkheid. Be Lounge behoudt zich het recht voor om de montage van de tent of structuur te wijzigen of te annuleren in geval van slecht weer dat onaanvaardbare of zelfs gevaarlijke werkomstandigheden kan inhouden voor de installatie van het materiaal op het terrein. Indien de Be Lounge Project Managers (allen opgeleid in BVCTS52-beveiliging) ondanks de aanpassing van de inplanting het risico te groot vinden om het evenement in hun tent of structuur te houden, behouden zij zich het recht voor om een ongunstig advies te geven aan het evenement. In geval van annulering als gevolg van ongunstige of gevaarlijke weersomstandigheden wordt geen terugbetaling verleend, omdat het een loutere veiligheidsbeslissing betreft.

Onderaanneming

Om haar klanten van dienst te zijn, besteedt Be Lounge soms bijkomend materiaal of diensten uit. Zo kunnen diensten zoals dj’s, verhuur van sanitair, generatoren en andere diensten worden uitbesteed.
Het is belangrijk te vermelden dat Be Lounge dan zorgt voor de reservering, levering, installatie en terugname van dit materiaal. Be Lounge zal het verschuldigde bedrag voor het materiaal opnemen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd. In geval van betwisting of defect van het geleverde materiaal stemt de klant ermee in zich niet tot Be Lounge te wenden of zich niet tegen Be Lounge te keren en is hij zich volledig bewust van het feit dat hij zich moet wenden tot het bedrijf dat het uitbestede materiaal levert.